Savremena medicina danas ne može da se zamisli bez laboratorijske dijagnostike koja je veoma važna za brzo otkrivanje bolesti, praćenje toka iste i izliječenje. Posebna pažnja u radu laboratorije usmjerena je ka upravljanju kvalitetom cjelokupnog radnog procesa, od trenutka primanja zahtjeva do izdavanja nalaza.

Laboratorijski nalazi čine velik dio informacija na kojima se temelje odluke liječnika, stoga svaka moguća pogreška može znatno uticati na dobrobit pacijenta. No, pacijenti moraju biti svjesni da se proces dobivanja nalaza sastoji od više faza i da svaka od njih može uticati na nalaz, posebice predanalitička faza. Ukratko, proces dobivanja nalaza može se pojednostavljeno prikazati kroz tri faze: predanalitičku, analitičku i poslijeanalitičku. Poznato je kako najveći dio pogrešaka u laboratorijskom radu proizlazi iz predanalitičke faze, a to je ona na koju mogu uticati i pacijenti. Odgovarajuća priprema pacijenta je različita i ovisi o analizi koja se provodi, a najčešće se odnosi na prethodnu prehranu, tjelesnu aktivnost, vrijeme dana ili ciklusa te uzimanje eventualnih lijekova koji mogu uticati na rezultate analiza.

Laboratorija zdrvastvene ustanove Preventiva Medical pruža veliki broj različitih pretraga. Analize se obavljaju najmodernijim automatskim analizatorima, uz upotrebu najkvalitetnijih reagenasa i redovno provođenje kontrole kvaliteta..

Trenutno posjedujemo proizvod kompanije Sysmex, analizator XP 300. Sysmex je vodeća kompanija na polju hematologije, brend koji znači sigurnost i preciznost. Uređaj XP-300 je najrasprostranjeniji trodijelni diferencijalni  aparat na globalnom tržištu i jedini aparat 3 diff koji direktno mjeri neutrofile što je vrlo važno kod diferencijacije bakterijskih ili virusnih upala i infekcija. Ono što izdvaja XP 300 od svih 3 diff hematoloških brojača jeste da aparat radi apsolutnim principom mjerenja što znači da aparat uvijek mjeri tačnu količinu uzorka (fiksna količina uzorka) bez obzira da li se produžava vrijeme brojanja npr. zbog ugruška. Ovo je vrlo važno jer produženo vrijeme brojanja nema uticaja na tačnost mjerenja i nema potrebe za rekalibracijom aparata. Ovo omogućava izuzetnu tačnost ,preciznost i reproducibilnost rezultata. Osim toga direktno mjeri HCT – hematokrit. Direktno kumulativno mjerenje hematokrita, u skladu sa referentna metodom centrifugiranja. Mjerenje hemoglobina u posebnom mjernom mjestu tako da se smanji interferencija ostalih elemenata kao npr. visokih leukocita., 

U saradnji sa Aqualabom, Alfalabom i Konzilijem vršimo i biohemijske analize, te i ostale ne hematološke analize.

 

ZAŠTO PREGLED?

Preventivni zdravstveni pregledi su osnova dugoročnog održavanja Vašeg zdravlja. Nemojte dozvoliti da češće pregledate svoj automobil od Vašeg organizma.

Na osnovu Zakona o zaštiti na radu (Sl. glasnik br: o1/08/13/10) periodični zdravstveni pregledi zaposlenih na mjestima sa povećanim rizikom obevezni su na svakih 12 mjeseci.

Close Menu