Psihologija je društvena nauka koja se bavi proučavanjem određenih psihičkih funkcija i njihovim izražavanjem u ponašanju pojedinca. Psihologija proučava individualna i grupna ponašanja. Sama reč psihologija potiče od grčkih reči psyha i logos i doslovno znači „nauka o duši”. Psiholog u ZU „Preventiva Medical“ obavlja psihološke preglede u okviru periodičnih sistematskih pregleda radnika sa povećanim rizikom uslova na radu, vrši procjenu psihofizičke sposobnosti za rad na određenim radnim mjestima u okviru prethodnih sistematskih pregleda, učestvuje u sistematskim pregledima mladih prilikom upisa na fakultet, obavlja psihološke preglede zaposlenih u prosvjeti, procjenjuje psihofizičku sposobnost kandidata za upravljanje motornim vozilima.

U radu psiholog pored psihološkog intervjua i opservacije ponašanja koristi brojne psihodijagnostičke procedure i tehnike. Od psihodijagnostičkih instrumenata koriste se: Vekslerov individulani test inteligencije, MMPI, Cornell index, Bender Geštalt test, Beta revidirani test i reakciometar za mjerenje kompleksnih reakcija.

Testovi se prilagođavaju u zavisnosti od toga za šta se vrši psihodijagnostička procjena. Psiholog na osnovu integracije dobijenih podataka iz psihološkog intervjua i rezultata primjenjenih psihodijagnostičkih sredstava piše svoj nalaz i mišljenje.

Ukoliko bi kod osobe, bila uočena određena patološka odstupanja koja nisu organske prirode, psiholog  u tom slučaju upućuje pacijenta kliničkom psihologu. Mišljenje psihologa je veoma značajno za doktora specijalistu medicine rada u donošenju zaključne ocjene za pojedinca.

psihologija
Zadaci psihologa u ZU „Preventiva Medical“ su: ispitivanje kognitivnih sposobnosti (mentalne operacije, inteligencija), ispitivanje određenih osobina ličnosti (emocionalna stabilnost, anksioznost, depresivnost, agresivnost), ispitivanje psihomotornih i senzomotornih sposobnosti.
  • Psihološka podrška u postizanju akademskih i životnih uspjeha
  • Psihološko testiranje intelektualnih i kognitivnih sposobnosti
  • Psihološka procjena ličnosti
  • Profesionalna orjentacija
  • Psihološko savjetovanje
Close Menu